R410A eller R32 kuldemedium

Sammenligning av kjølegasser

Produksjon av varmepumper

Produksjon av Daikin R32 varmepumper.

Foto: Daikin

Bildefil: , utgiver: Daikin

GCMM Varmepumper
Publisert:
Oppdatert:

Hvorfor flere typer kjølegass

En av oppgavene til vår generasjon, er å bevare kloden og miljøet for framtidige generasjoner. For å styre teknologisk utvikling i rett retning, krever myndigheter redusert bruk av driv­hus­gasser i for­bruks­varer. Som for eksempel varme­pumper. Da på­tvinges industrien til å forske på, og velge, mer miljø­vennlige løsninger.

Da KFK-gassene (R11/R12) i sin tid ble forbudt, ble disse erstattet av R22 og senere R410A. R22 brukes fremdeles i utviklings­land, men har blitt faset ut i industriland.

R410A er en gass som består av halv­parten R32 og halv­parten R125. Gassen er hverken giftig eller brannfarlig*, og den har hittil vært den mest populære kjøle­gassen i hus­holdnings­utstyr. Dessverre er også R410A sterk driv­hus­gass – selv om den er to til fire ganger bedre for miljøet enn KFK.

Daikin først ute med alternativ

Blant dagens alternativ til kjølegasser, er R32 er det beste alternativet. Daikin var først ute med å ta i bruk R32 som kjøle­gass i sine varme­pumper. Andre aktører etter hvert har laget sine egne varianter av R410A. R32 har en GWP-verdi som er ca en tredjedel av R410A (GWP er forkortelse for Global Warming Potential)

I sine nyere modeller har også varme­pumpe­produsentene Panasonic og Hitachi tatt i bruk Daikins løsning med R32.

Karakteristikker av mulige neste generasjons kjølemedier

Karakteristikker på neste generasjons kjølemedier.

Fig.: Daikin

Bildefil: , utgiver: Daikin

R32 og varianter av R410A

R32 og samtlige varianter av R410A er alle sammen er brennbare gasser.

Den potensielle brannfaren er begrenset av ekstra opp­merk­som­het i konstruksjon og produksjon, og bruk av F-gass-sertifisert installatør samt gode rutiner for kontroll og vedlikehold.

Fordeler med R32

I tillegg til at den er mer miljø­vennlig, kan R32 vise til ca 10 % bedre opp­varmings­effekt (COP) enn R410A i til­svarende system.

For deg som forbruker inne­bærer en R32-varme­pumpe 10 % lavere strøm­regning i forhold til en R410A-varmepumpe.

R410A og brennbarhet

R140A blir omtalt som ikke brennbar gass, men har likevel i laboratorie­tester ved Purdue University vist seg å være selv­antennlig. Gassen anten­ner ved ca 790°C, mindre enn 4 prosent høyere temperatur enn R32, som antenner ved ca 764°C.

Med denne rapporten til grunn, betyr det at R410A gir falsk trygg­het over­for R32-apparater som er konstruert og produsert med ekstra opp­merksomhet rundt eventuell brannfare.

R410A or R32 temperaturer for selvantennelse

R410A selvantenner ved 790 grader Celsius. Last ned rapporten (PDF) fra Purdue University.

Fig.: Purdue University

Bildefil: , utgiver: Purdue University

F-gass kort forklart

F-gasser er menneske­skapte gasser med flour­for­bindelser som samler seg i atmos­færen på grunn av lang ned­brytnings­tid, og bidrar til drivhuseffekten. Gassene er ozon­vennlige, veldig energi­effektive og trygge i bruk. Dessverre har mange F-gasser relativt høyt globalt opp­varmings­potensiale om de frigjøres.